Atrapin soittaminen linnuille

Keskustelua lintujen ja luonnonsuojelusta.

Valvojat: Deattan, Jared, admin

Jukka T Helin
Viestit: 335
Liittynyt: 24 Helmi 2015, 21:56

Atrapin soittaminen linnuille

Viesti Kirjoittaja Jukka T Helin » 24 Huhti 2020, 16:21

Lintujen houkutteleminen atrapilla

Lintuharrastajat käyttävät aika yleisesti atrappia lintujen saamiseksi näkyviin tai lähemmäksi tarkkailijoita. Atrappi on nauhoite, josta soitetaan halutun lajin laulua. On mahdollista soittaa myös lintuyksilön aikaisemmin äänitettyä yksilön omaa laulua. Varsinkin pesimäaikana lajit, jotka puolustavat omaa reviiriään muita saman lajin yksilöitä vastaan, ovat herkkiä reagoimaan atrappiin. Atrapin soittaminen synnyttää useasti kiinnostusta myös muiden lajien yksilöissä. Onko atrapin soittaminen haitallista linnuille ja onko atrapin soittaminen suositeltavaa?

Atrapin käyttämistä on perusteltu sillä, että näin tavoiteltu lintu saadaan helpommin näkyviin. Samalla vähenee tarve jatkuvaan kulkemiseen ja atrapin soittamiseen reviirialueella linnun etsinnöissä, koska yhdelle paikalle voi kokoontua runsaasti lintuharrastajia havainnoimaan atrapilla esiin houkuteltua lintua. Atrappia ei myöskään ole tarvetta soittaa jatkuvasti, vaan pari kertaa riittää, koska linnun havaitsee suuri joukko lintuharrastajia yhdeltä paikalta. Edellä mainituista syistä tavoiteltava lintu ja muut alueella oleilevat linnut häiriintyvät vähemmän kuin silloin, jos atrappia ei käytettäisi.

Atrapin käyttämisellä on kuitenkin haitallisia vaikutuksia, koska atrappi saa linnun toimimaan muutoin kuin lintu olisi toiminut. Atrappiin reagoiminen vie linnulta aikaa muuhun kuin sen kannalta siinä tilanteessa tärkeisiin toimintoihin. Lintu saattaa atrapin vaikutuksesta altistua petolintujen saalistukselle tai muille vaaroille. Atrapin soittaminen pitkään ja toistuvasti voi synnyttää tilanteen, jossa reviirinhaltija menettää asemansa muiden saman lajin lähireviireiden koiraiden tai oman naaraansa silmissä, koska ei pysty karkottamaan reviirille tunkeutujaa. Naaras saattaa tässä tilanteessa etsiytyä muiden koiraiden reviireille parinmuodostusta ajatellen.

Usein havaitsee, että lintua pyritään atrapilla saamaan lähemmäksi tai pysymään lähellä, jotta linnun valokuvaaminen onnistuisi paremmin. Tällöin atrappia saatetaan soittaa pitkäaikaisesti ja myös linnun puolustamalla pesimäreviirillä. Tällainen menettelytapa voi olla linnun kannalta hyvinkin haitallista. Pahimmassa tapauksessa pitkäaikainen ja kovaääninen atrapin soittaminen ajaa linnun pois reviiriltään, koska lintu ei pysty karkottamaan ”ylivoimaista” reviirille tunkeutujaa. Hyvien kuvien saaminen on toteutettava muulla tavalla kuin linnun häiritsemisellä atrapilla. Esimerkiksi piilokojut tai kuvauspaikan ennalta suunnitteleminen lintua seuraamalla ovat tällaisia keinoja.

Atrapin käyttämisen vaikutuksesta lintuihin on tehty harvoja tutkimuksia. Yksi tutkimus, jossa tutkittiin atrapin soiton vaikutuksia kahteen Ecuadorissa esiintyvään lintulajiin, on kuitenkin julkaistu (Journal Reference:J. Berton C. Harris, David G. Haskell. Simulated Birdwatchers’ Playback Affects the Behavior of Two Tropical Birds. PLoS ONE, 2013; 8 (10): e77902 DOI: 10.1371/journal.pone.0077902) ja https://www.sciencedaily.com/releases/2 ... 112817.htm

Tuon tutkimuksen perusteella atrapin soittamisella voi olla lintuihin haitallisia vaikutuksia. Atrapin soittaminen lintujen reviirialueella aiheuttaa sen, että lintujen käyttäytyminen muuttuu. Koiraslinnut alkavat äännellä ja laulaa entistä enemmän. Näin ne pystyvät käyttämään entistä vähemmän aikaa muun muassa lepoon ja ravinnon etsimiseen itselleen tai poikasilleen. Lintujen kokema stressi lisääntyy. Alueen puolustaminen ”tunkeutujaa” vastaan aiheuttaa vaaran myös parisiteille, koska näin vieraiden koiraiden tilaisuus tunkeutua reviirille lisääntyy, kun reviirin puolustaja pyrkii karkottamaan kuviteltua vierasta koirasta eikä ehdi puolustamaan muuta osaa reviiristä tai vahtimaan naarasta.

Yliopistotutkija J. Berton C. Harris professori David Wilcoven tutkimusryhmästä, Woodrow Wilsonin school of public and international affairsista. toteaa edellä mainitun tutkimusten tuloksista, että atrapin käyttäminen on hyvä minimoida ainakin vaarantuneiden lajien osalta tai paikoilla, joilla käy paljon lintuharrastajia. Atrapin vaikutuksista lintuihin tarvittaisiin lisää tutkimuksia.

BirdLife Suomi on laatinut ohjeet huomaavaisesta lintujen tarkkailusta. Ohjeissa todetaan muun muassa: ”Älä käytä valolaitteita tai äänihoukuttimia ja muita atrappeja lintujen etsimisessä ja tarkkailussa. Reviirillä lajin äänen soittaminen aiheuttaa turhaa stressiä ja voi toistettuna johtaa pesimämenestyksen huononemiseen tai jopa reviirin hylkäämiseen. Yöllä käytetyt keinovalot lintujen etsimisessä aiheuttavat häiriötä yöllä liikkuville ja lepääville linnuille. Atrappien ja valojen käyttö on perusteltua joissakin tutkimuksissa ja rengastuksessa. ”

Samoin bongariliiton ohjeissa todetaan näin:” Lähtökohtaisesti bongaustilanteissa atrapin käyttö on kielletty. Poikkeuksena TVK:n (työvaliokunta) luvalla tapahtuva atrapointi, josta aina erikseen tiedotetaan ja ohjeistetaan TVK:n toimesta Lintutiedotuksen kautta. Atrapin käytön keston ja volyymin tulee olla niin rajoitettua kuin mahdollista. Käytössä on aina noudatettava tarkkaa harkintaa ja otettava huomioon linnulle aiheutunut kokonaiskuormitus.”

Atrapin aiheuttaman haitan suuruus vaihtelee lajin mukaan. On suositeltavaa kunnioittaa lintujen yksityisyyttä ja pyrkiä havainnoimaan lintuja ilman atrapin soittamista. Joissakin tilanteissa voi olla perusteltua käyttää atrappia. Tutkimuksissa ja rengastuksessa atrapin käyttäminen on hyväksyttävää, mutta tällöinkin ainoastaan pyrkien minimoimaan linnuille koituva haitta. Tutkimuksen ja rengastuksen lisäksi kokonaisharkinnalla voidaan päätyä atrapin soittamiseen poikkeustilanteissa, mutta tällöin on muistettava aina huolehtia linnun edusta ja turvallisuudesta. Pääsääntönä tulee kuitenkin suosituksen mukaisesti olla se, että atrappia ei käytetä.

Hyviä ohjeita, joita voi suositella atrapin käytöstä ja sen vaikutuksista, löytyy seuraavasta linkistä:
http://www.sibleyguides.com/2011/04/the ... n-birding/

Jos poikkeustilanteessa turvaudutaan atrappiin, pitää välttää atrapin liian kovaäänistä ja pitkäaikaista käyttämistä. Aluksi on soitettava vain lyhyen aikaa muutaman laulunsäkeen verran, enintään kuitenkin 30 sekunnin ajan. Sen jälkeen on pidettävä tauko (pitemmän aikaa, kun soitettiin atrappia). Ja sitten soitetaan uudelleen lyhyehkösti. Kun tätä on jatkettu noin 5 minuutin ajan, on atrapin soittaminen lopetettava. Monet linnut eivät heti vastaa, vaikka ovatkin paikalla. On syytä tarkkailla ympäristöä, koska lintu voi lähestyä soittopaikkaa ääneti kasvillisuuden seassa piilotellen. Vastaus atrappiin saattaa tulla useita minuutteja myöhemmin soittamisesta. Jos on mahdollista, paikalla on hyvä käydä vielä 10-30 minuutin päästä. Tällöin tavoiteltava laji voi olla äänessä atrapin soittamisen tuloksena.

Kun atrappi laitetaan päälle, äänen voimakkuuden on oltava alle sen, minkä arvioi linnun äänen voimakkuuden olevan. Ulkoisia kovaäänisiä ei nykyisin juuri tarvita, koska esimerkiksi kännyköissä ja muissa kannettavissa laitteissa, joissa on sisälle rakennettu kovaääninen, äänen voimakkuus on riittävä.

Atrapin käyttämisellä ei saa aiheuttaa hämmennystä muissa lintuharrastajissa. Atrapin käytöstä tulee aina ilmoittaa selkeästi muille paikalla oleville lintuharrastajille. On suositeltavaa kysyä lupa kaikilta paikalla olevilta harrastajilta atrapin soittamiseen. Atrapin soittaminen ei saa johtaa tilanteeseen, jossa osa lintua etsivistä lintuharrastajista erehtyy pitämään atrapin ääntä aidon linnun äänenä. Atrapin perusteettoman soittamisen tuloksena voidaan päätyä siihenkin, että lintu lopettaa laulamisensa. Tällöin paikalle saapuvien lintuharrastajien mahdollisuudet havaita lintua heikkenevät huomattavasti. Atrapin soittaminen aiheuttaa helposti epäselviä tilanteita ja vääriä tulkintoja. Esimerkiksi pöllöatrapin soittaminen voi johtaa siihen, että lähistöllä oleva toinen lintuharrastaja pitää ääntä aitona pöllön äänenä.

Atrapin soittaminen on yleistynyt tuntuvasti viime vuosien aikana. Syynä tähän ovat kännyköihin ja muihin helposti mukana kannettaviin laitteisiin saatavat erilaiset appsit ja äänitallenteet. Osittain tämä tekninen kehitys on vaikuttanut siten, että pyritään saamaan lintukokemuksia ja ottamaan valokuvia helpolla tavalla eli laittamalla atrappi soimaan. Atrapin käyttämistä tulee kuitenkin käyttää ainoastaan poikkeustilanteissa kokonaisharkinnan perusteella. Lähtökohtana on oltava se, että lintuja ei häiritä tarpeettomasti, koska häirinnästä on linnuille kielteisiä vaikutuksia. Lintuharrastajien on otettava huomioon lintujen edut ja vältettävä tarpeettoman häiriön tuottamista. Atrapin käytön minimointi on yksi tapa vähentää lintuihin kohdistuvaa haitallista häiriötä.

Jukka T. Helinhttps://www.sciencedaily.com/releases/2 ... 112817.htmJournal Reference:
1. J. Berton C. Harris, David G. Haskell. Simulated Birdwatchers’ Playback Affects the Behavior of Two Tropical Birds. PLoS ONE, 2013; 8 (10): e77902 DOI: 10.1371/journal.pone.0077902