Pirkanmaan lintutieteellisen yhdistyksen muistutus Vesilahden Lammasniemen kaavaehdotuksesta

Yhdistyksen tiedotukset ajankohtaisista asioista. Retkillä on oma alueensa.

Valvojat: Deattan, Jared, admin

Jukka T Helin
Viestit: 316
Liittynyt: 24 Helmi 2015, 21:56

Pirkanmaan lintutieteellisen yhdistyksen muistutus Vesilahden Lammasniemen kaavaehdotuksesta

Viesti Kirjoittaja Jukka T Helin » 21 Heinä 2020, 13:27

Pirkanmaan lintutieteellisen yhdistyksen muistutus Vesilahden Lammasniemen asemakaavaehdotuksesta ja asemakaavan muutosehdotuksesta

Asemakaavaehdotukset koskevat aluetta, joka rajautuu kansallisesti tärkeään FINIBA-alueeseen Sakoistenlahteen. Lisäksi Lammasniemen alue on kauttaaltaan arvokasta linnustoaluetta. Biotooppien monipuolisuus lisää linnuston runsautta ja lajikirjoa alueella. Kaava-alue on linnusto- ja muilta luontoarvoiltaan arvokasta, ja tästä syystä selvitykset – kuten linnustoselvitykset – on tehtävä riittävän huolellisesti ja ohjeistuksen mukaisesti. Suunnitteilla olevan kaavan vaikutukset Lammasniemen ja FINIBA-lintuveden linnustoon ja luontoon on punnittava tarkasti ja vastuullisesti. FINIBA-alue on melkoisen pieni pinta-alaltaan. Tästä syystä lisääntyvä rakentamistoiminta ja muut aktiviteetit vaikuttavat helposti linnustoarvojen selkeään heikentymiseen nykyisestä.

Lainaus luontoselvityksestä (Uimonen 2016): "Arvokkainta alueella ovat rakentamattomat rannat, sillä selvitysalue sijaitsee Pyhäjärveen kuuluvien Sakoistenlahden ja Anttilanlahden rannoilla ja rantaviivaa alueella on n. 2 km. Rannat ovat pääosin rakentamattomia lukuun ottamatta Lammasniemen leirikeskusta, venelaitureita ja kunnan varikkoaluetta, jotka sijaitsevat kaikki Lammasniemen alueella. Rannat vaihtelevat laajoista rantaluhdista kosteisiin rantametsiin, niiden lehtolaikkuihin sekä kivikkoisiin rantoihin. Kivikkoisia rantoja ovat luode-kaakkosuuntaiset rannat sekä Lammasniemen kärjen länsilaita. Ruovikkoiset rantaluhdat sijoittuvat Tuonenojan suulle, Kurkiniityn poukamaan ja Sakoistenlahden pohjukkaan.
Selvitysalue rajautuu Sakoistenlahteen, joka on kansallisesti tärkeä lintualue (FINIBA) sekä Anttilanlahteen. Sakoistenlahti kuuluu Lempäälän, Vesilahden, Toijalan ja Viialan lintuvesikokonaisuuteen Etelä-Pirkanmaalla. Lajisto on runsas, monilajinen ja alueelle tyypillinen. Siihen kuuluu sisävesien lintuyhdyskuntia ja ruovikkolintuja, tavallisia metsä- ja lehtolintuja sekä peltoaukeiden lintuja."
Linnustoselvityksen tekemisestä kerrotaan selvityksessä seuraavaa (s. 14): ”Lammasniemen selvitysalueelta ei tehty selvitysajankohdan vuoksi varsinaista pesimälinnustoselvitystä. Linnustoa havainnointiin kahdella laskentakerralla Lammasniemen rannoilta 5.5. ja 11.5. (kaukoputki, kii-­‐karit) sekä 11.6. (kiikarit, kaukoputki ja vesiltä selvitysalueen rantaluhtien läheisyydestä.) Mukana ovat maastoinventointipäivinä tehdyt yksittäiset havainnot, jotka tukevat tietoja linnuston yleispiirteistä. Tietoja on täydennetty lintuhavaintopalvelu Tiiran tiedoin. Lähtötietoina olivat aiemmat selvitykset (Ranta, M. 2004, Laamanen, K. 2010.) ja 2016 julkaistu Pirkanmaan linnusto(Kosonen, L. & al.). ”
Lähtökohtana tulee olla, että aina on tehtävä riittävät linnustoselvitykset, vaikka tietoja täydennettäisiin muusta materiaalista saaduilla tiedoilla. Muut tiedot eivät voi korvata konreettista laskentaa.
Alueelta tehdyt linnustoselvitykset ovat puutteelliset – varsinkin, kun otetaan huomioon alueen arvokas linnusto. Vesilahden Lammasniemen linnuston arvio perustuu touko-­‐ja kesäkuussa tehtyihin laskentahavaintoihin Lammasniemen luontoselvityksen (2016) mukaan ( s. 8) On käyty myös soutelemassa rantaluhdan läheisyydessä yhtenä päivänä. Selvityksessä todetaan selkeästi, että varsinaista pesimälinnustoselvitystä ei ole tehty, vaikka alue on/rajautuu FINIBA-alueeseen. Edelleen mainitaan, että laskentapäivinä sää oli epäedullinen tuulisuuden vuoksi. Kunnollinen linnuston selvitys on jäänyt tekemättä tilaajan aikataulun vuoksi. Eihän tuollainen peruste ole mitenkään kestävä. Muutoinkin jää epäselväksi, miten linnustonlaskenta tarkalleen tehtiin.

Luontoselvityksen sivulla 11 Lammasniemen linnusto voi havaita kartalta, miten arvokas tuo Lammasniemen alue on lähes kokonaisuudessaan linnustolle. Tämä on otettava huomioon, kun alueen tulevaa käyttöä mietitään. Alueella esiintyy ja pesii esimerkiksi useita uhanalaisia lintulajeja ja direktiivilajeja (luontoselvitys s. 12).

Vesilintulaskenta on samaten tehtävä. Nythän tämä yleispiirteinen havaintojen tekeminen selvityksessä ei käsitä lainkaan vesialueita. Myöskään yölaulajaselvitystä ei ole, vaikka alue on yölaulajille hyvin sopivaa.. Muutonaikainen linnustoselvityskin on jäänyt tekemättä. Ehdottomasti on välttämätöntä suorittaa alueella kunnollinen ja riittävä linnustoselvitys. Nyt laaditun linnustoselvityksen pohjalle ei voida kaavaa perustaa. Selvityksen nojalla ei voida muun muassa arvioida kaavan vaikutuksia esimerkiksi FINIBA-alueen linnustoon.

Kaava-alueelta ja FINIBA-alueelta on havaintoja muun muassa seuraavista lintulajeista: laulujoutsen (DR, V), punasotka (CR), tukkasotka (EN, V), uivelo (DR, V), isokoskelo (NT, V), merikotka (DR), ruskosuohaukka DR), kalasääski (DR), nuolihaukka, hömötiainen (EN), taivaanvuohi (NT), pajusirkku (VU), naurulokki (VU), tervapääsky (EN) ja punavarpunen (NT).
Kalatiirayhdyskunta (DR, V) pesii Raatosaaressa alueen lähituntumassa. Lehtopöllö käyttää aluetta ruokailualueena. Pesintäkin on mahdollista. Valkoselkätikka (DR, VU) on havaittu viime talvena alueen pihoissa talviruokinnoilla. Alueen lahopuusto on säilytettävä. Pikkutikka on alueella usein tavattava laji, ja pesintäkin on mahdollista. Haarapääskyt (VU) ja räystäspääskyt (EN) ruokailevat alueella. Lammasniemi on myös pyrstötiaiselle sopivaa ruokailu- ja pesintäaluetta.

Esimerkiksi näiden yllä mainittujen lajien reviirit, ruokailualueet ja muutonaikainen oleilu alueella tulee selvittää. Nyt tehdyt havainnot selvityksen yhteydessä tai muualta poimitut yksittäiset havainnot eivät ole lainkaan riittäviä.

Ei ole perusteltua muuttaa kaavasuunnitelman aluetta maakunta-, yleis- ja osayleiskaavan vastaisesti asuntojen rakentamiskäyttöön. Tällainen muutos heikentäisi alueen linnusto- ja muita luontoarvoja pysyvästi ja oleellisesti. FINIBA-lintuvesialue menettäisi samalla suuren osan linnusto- ja luontoarvoistaan. Lisääntyvä vesiliikenne ja muu häiriö vaikuttaisivat haitallisesti linnustoarvoihin. Aallokko ja melu sekä öljypäästöt toisivat haittoja vesi- ja rantalinnustolle. Haitalliset vaikutukset ulottuisivat myös FINIBA-alueeseen. Tietojen mukaan Vesilahden kunnalla on nytkin myymättä kymmenittäin asuntotontteja.

Pirkanmaan lintutieteellinen yhdistys vastustaa suunnitelmien mukaista Lammasniemen alueen muutosta. Alueen linnustoarvot on turvattava ja estettävä FINIBA-alueelle ulottuvat haitalliset vaikutukset. Tästä syystä kaavaehdotus, joka olisi maakunta-, yleis-, ja osayleiskaavan vastainen on pantava jäihin. Lammasniemen aluetta tulee kehittää virkistysalueena, mutta tällöinkin on otettava huomioon alueen linnusto- ja luontoarvot. Kosteikkoalueiden suojeleminen on nykyisin ensiarvoisen tärkeää, koska monet kosteikkoalueiden lajit ovat tuntuvasti vähentyneet.

Tämä muistutus perustuu pelkästään linnustoasioihin, mutta on huomattava, että luontoselvityksessä on myös muilta osin merkittäviä puutteita.


Tampereella 19.7.2020

Jukka T. Helin
Puheenjohtaja
Pirkanmaan lintutieteellinen yhdistys ry


Lyhenteet:

DR= Lintudirektiivin laji
CR= Äärimmäisen uhanalainen
EN= Erittäin uhanalainen
VU= Vaarantunut
NT= Silmälläpidettävä
V= Suomen kansainvälinen vastuulaji